Hvordan man bliver muslim

Published on February 5, 2011 by   ·   No Comments

Priset være Allah, Verdenernes Herre. Må Allahs fred og velsignelse være med Muhammad, Hans sidste sendebud.

Formålet med denne tekst er at give dig en kort vejledning i hvordan man bliver muslim. Vi ønsker også hermed at rette andre opfattelser du måtte have hørt lige fra at man skal fremsige en bekendtgørelse overfor en højt rangerende lærd eller sheikh, til forskellige ideer om at man skal indberette til domstole eller andre myndigheder.

Vi ønsker at formidle, at sagen er meget enkel, og at ingen af disse betingelser eller forpligtelser er påkrævede. Allah, den Almægtige, er hævet over enhver og kender indgående alle hjerters hemmeligheder.

Når du vælger at blive muslim er det egentligt ikke noget nyt. Ethvert barn der fødes er ren og uden fejl. Dette er vores natur præcis ligesom det gælder for dyr og planter. Ethvert barn kommer altså til verden som Muslim – hvor ordet Muslim er afledt af ordet Islam og betyder “en person der underkaster sig Guds vilje”. Barnet vokser op som muslim og fravælger det først efter puberteten hvis det vælger en anden overbevisning end Islam. Hvis du ikke er muslim og ønsker at blive det, så har du valgt at gå tilbage til din natur – velkommen.

Når du tænker på at blive muslim

Inden du bliver muslim er det vigtigt at du er klar over hvad Islam er og hvad den forventer af dig som menneske. Det er vigtigt at du studerer islamisk litteratur på egen hånd hvis du på nogen måde har mulighed for det, og ikke udelukkende henholder dig til hvad du bliver fortalt.

Du skal være klar over, og erkende følgende fundamentale forhold.

Den Hellige Koran siger selv om Islam:
“Den sande religion i Allahs øjne er Islam.” (Koranen 3:19)

I et andet vers siger Allah:
“Hvis nogen ønsker en anden religion end Islam [underkastelse til Allah], vil den aldrig blive accepteret fra ham; og i det hinsides vil han være blandt taberne.” (Koranen 3:85)

Islam har desuden en særstatus i forhold til andre religioner. Allah siger i Koranen:
“Vi har sendt dig [Muhammad] Skriften [Koranen] med sandheden, som bekræfter de skrifter som kom før den, og Vi bevarer den i sikkerhed…” (Koranen 5:48)

Muhammad, Allahs budbringer (må Allahs fred og velsignelse være med ham), sagde:
“Islams hus bygger på fem søjler: At bevidne at der ikke er nogen Gud (intet andet som må tilbedes) foruden Allah, og at Muhammad er Allahs budbringer, at udføre bønnen, at betale zakat (obligatorisk almisse), at faste i ramadan-måneden og at foretage hadj (pilgrimsfærd til Mekka).”

Vidnesbyrdet – “At bevidne at der ikke er nogen Gud (intet andet som må tilbedes) foruden Allah, og at Muhammad er Allahs budbringer” – kaldes shahada og er det mest grundlæggende i Islam. Du bør kende til den lære som ligger i vidnesbyrdet, nemlig Allahs enhed, og leve op til dens krav. En muslim bør opføre sig i overensstemmelse hermed, således at man udfører alle sine handlinger med oprigtig tro.

Hvad betyder ordene i shahada? Shahada formulerer den sandhed, at der ikke er nogen gud som må tilbedes foruden Allah. Han, (må Han blive æret), er den eneste sande Gud, som alene fortjener tilbedelse, eftersom Han er den som giver liv, og som opretholder og giver næring til menneskeheden med Hans ubegrænsede gaver. Mennesket bør tilbede Allah, som alene fortjener tilbedelse.

Ved dem anden del af shahada bekræfter man at profeten Muhammad (fred være med ham) er Allahs tjener og udvalgte budbringer. Det er derfor en muslims pligt at adlyde Profetens påbud, at tro på hans ord og at praktisere hans lære. Man efterkommer Profetens praksis ved at undgå hvad han har forbudt og udføre hvad han har påbudt, og forsøge at udføre hvad han har tilskynnet. Heri ligger også det meget vigtige forhold, at det er vores pligt at tilbede Allah kun – og vitterlig kun – på den måde Profeten har vist os ved sit eksempel og sine ord; for hele Profetens lære var åbenbaringer og inspiration givet til ham af Allah.

Hvad betyder tilbedelse? Det betyder ganske enkelt at tilbyde sin oprigtige tjeneste, og at ophøje Allah. Forstået dybere, indebærer det fuldstændig underkastelse og lydighed overfor Allah, både i tale og handlinger, hvad enten det er skjult eller åbenlyst.

Tilbedelse falder under to kategorier:

* Synligt (åbenlyst, eller udadtil)
* Usynligt (skjult, eller indadtil)

Synlig tilbedelse omfatter handlinger som at fremsige de to dele af shahada, at udføre bønnen, at give zakat, at recitere Qur’an, at anråbe Allah, at ophøje Allah ved at lovprise Ham, at gøre vore kroppe rene før bønnen, osv.
Denne slags tilbedelse er forbundet med fysisk bevægelse.

Usynlig tilbedelse er at tro på Allah, på dommens dag (det hinsides), på englene, på Allahs bøger, på Allahs profeter, og på den guddommelige forudbestemmelse (at godt og ondt er bestemt af Allah alene). Disse kaldes trosartiklerne.
Denne slags tilbedelse involverer ikke nogen fysisk bevægelse, men den har stor indflydelse på dit hjerte og vil videre påvirke din livsførelse.

Husk på, at enhver tilbedelse som ikke er oprigtig og af Allah alene, vil af Allah blive afvist som afgudsdyrkelse (shirk). Det er derfor yderst vigtigt at forstå hvad Profeten har belært os om korrekt tilbedelse.

Når du er klar

Når du har et oprigtigt ønske om at blive muslim, er fuldstændig overbevist og har en stærk tro på at islam er den sande religion som Allah har foreskrevet for hele menneskeheden, så bør du blive muslim.

1. Trosbekendelse

Du skal erklære shahada (trosbekendelsen) uden at udskyde sagen yderligere. Tag et grundigt bad, tag rent tøj på og aflæg dit løfte til Gud ved at bevidne Hans eksistens og Hans vejledning.
Shahada udtales som følger:

“Ash-hadu an la ilaha illa-Allah wa ash-hadu anna Muhammadan rasul-Allah”.

Som oversat betyder: “Jeg bevidner at der ikke er nogen gud (intet som fortjener tilbedelse) foruden Allah, og jeg bevidner at Muhammad er Allahs budbringer”. Du behøver ikke at udtale de arabiske ord, men kan fremsige oversættelsen alene.

Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at fremsige dette vidnesbyrd mundtligt, hvad enten det er privat/alene eller i offentlighed. Der kræves yderligere at du tror det i dit hjerte med fuld overbevisning og sikker tro. Hvis du er oprigtig og lever i overensstemmelse med islams lære i dit liv, vil du opleve at blive en helt ny person. Du vil bestræbe dig på at forbedre dig selv mere og mere og komme tættere på fuldkommenhed – Allah.

Du kan vælge at fremsige trosbekendelsen alene i enerum eller i offentlighed hvor der er andre tilstede. Du bør dog fortælle dine omgivelser at du er muslim, så de ved at du har andre regler og praksis på nogle områder såsom kost og påklædning.

2. Navneforandring

Når du er blevet muslim, er der ikke krav om navneforandring, men et krav om at navnet ikke er anti-islamisk, f.eks. Farao, Odin, Thor og lignende. Navnet bør heller ikke være nedladende eller uværdig for et menneske, da mennesket er det ypperste Gud har skabt. F.eks. vil det betragtes som upassende at hedde f.eks. Hund, Svin el.lign. Herudover er er ingen krav. (Det følger også heraf at man ikke må give dyr menneskenavne.)

Mange vælger et muslimsk-klingende ekstra navn (Ali, Aminah, Mariam, Omar, Bilal, Abdullah osv), som gør det lettere at præsentere sig i muslimske fora, men bibeholder formelt stadig tidligere navn (dvs. foretager ingen officiel navneforandring).

Et ekstra tilvalgsnavn markerer din personlige indgang til Islam, og giver samtidig mulighed for at knytte islamisk historie/karakter (i form af en personlighed eller egenskab man holder ekstra meget af), til din person.

Der er ingen krav (eller islamisk tradition) for at ægtefolk har samme efternavn eller anden navnebeslægtning.

3. Certifikat

Hvis du skal rejse på pilgrimsrejse (Hadj eller umrah) skal du sørge for at blive registreret som muslim hos en muslimske myndighed, da dette er et krav for udstedelse af hadj/umrah-visum. Ligeledes forholder det sig hvis du vil indgå et ægteskab. Nogle muslimske myndigheder afkræver et muslimcertifikat såfremt det ikke fremgår af det formelle navn at du er muslim.

En muslim-certifikat er et stykke papir som erklærer at du er muslim, underskrevet af en kendt islamisk myndighed (moske, organisation, ambassade etc.) og yderligere underskrevet af to muslimske vidne, som du kender dig.

Efter at du er blevet muslim

Du bør nu målrettet arbejde på at følge alle islams leveregler (kodeks) og principper, og afskære dig fra enhver form for afgudsdyrkelse, og afholde dig fra enhver uanstændig og umoralsk opførsel. Du skal tage afstand fra uret og uretfærdighed, og tilskynne dig selv og alle andre til det gode. En sådan afvisning af det onde og higen mod retfærdighed er en ting som følger af trosbekendelsen: La ilaha illa-Allah – Der er ingen gud foruden Allah.

Allah siger i den Hellige Koran:

“Den som afviser det onde og tror på Allah, har grebet fat i det mest sikre holdepunkt som aldrig giver efter…” (Koranen 2:256)

Vi skal være opmærksomme på, at når vi erklærer fra vores hjerter at “der er ingen som fortjener tilbedelse foruden Allah”, så indebærer det at vi giver vores kærlighed, hengivelse, tro og lydighed til reglerne i den islamiske lov, som er juridisk bindende for enhver muslim. Det er afledt fra “der er ingen som fortjener tilbedelse foruden Allah” at elske for Allahs skyld og at afvise for Allahs skyld.

Du bør sætte dig ind i dine pligter overfor Gud, medmennesker og dig selv. Du bør bestræbe dig på at være en god ambassadør for Islam overfor ikke-troende og nægte at lade dig påvirke af dem i de sager hvor Islam har en anden holdning, både i verdslige og religiøse henseender.

Dine forpligtelser overfor dine forældre står ved magt selvom de måske ikke er muslimer. Du har pligt til at adlyde dem og passe dem. Kun i de tilfælde hvor de beder dig gå mod Islams tro og leveregler har du ret til ulydighed.

At lære at tilbede Gud efter Profetens praksis, at lære og forstå pligterne overfor Gud, dine medmennesker, familie, dig selv og resten af Guds skaberværk, kommer ikke fra den ene dag til den anden. Profeten påskynnede og formanede os til at starte med det overkommelige som vi kan magte at fastholde; og derefter øge det gradvist. Start med at realisere de største og vigtigste ting, og lad opnåelse af højere og højere standard for din Islam være dit livsmål – inshallah (om Gud vil).

Det bliver vigtigt for dig at finde godt selskab. Et selskab som udvikler din Islam, værner dig mod bagtalelse, sladder og tidsspilde, og styrker din etik, moral og sidst men ikke mindst styrker dit forhold til Allah. Husk at trosbekendelsen er et løfte til Gud der aldrig mere må brydes.

Vi erkender som muslimer at vi som mennesker er utilstrækkelige, svage og begår fejl; og at vi har behov for Allahs vejledning og barmhjertighed. Den som Allah holder af, er den der indrømmer sine fejl, fortryder dem inderligt og hele tiden prøver at undgå dem. Vi erkender at den der har success på Dommedag i sandhed er den der har haft success i livet, og at den der er taber til Dommedag i sandhed er taber i livet.

Du har som muslim en vigtig mission i livet: At være Allahs stedfortrædere (khalif) på jorden – og Allah er den Barmhjertige, Perfekte og den Højeste.

Vi slutter med en ydmyg bøn til Allah om at Han må rense hjerterne og sjælene hos dem som oprigtigt søger sandheden, og at Han må gøre vejen for dem nem, og velsigne dem og velsigne alle de troende.

Âmîn (må det blive sådan).

Tags:

Send til en ven Send til en ven

Readers Comments (0)

Comments are closed.

Relaterede

Seneste indlæg